Preskočiť na obsah

Základné informácie pre občanov Ukrajiny

Zverejnené 8.3.2022.

Základné informácie k poskytovaniu pomoci v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny

            V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, s cieľom poskytnúť pomoc občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa zdržiavajú na území SR si Vás týmto dovoľujeme informovať o základných podmienkach a možnostiach poskytovania pomoci v hmotnej núdzi cudzincom prichádzajúcim z Ukrajiny.

  • V zmysle § 1 ods. 2  zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v súlade  so zákonom o azyle, môže o dávku v hmotnej núdzi požiadať aj cudzinec zdržiavajúci sa na území SR, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ (tento preukaz/ potvrdenie vydáva cudzinecká polícia, vzor príloha č.1).
  • Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj následné vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny kde sa takýto cudzinec zdržiava.
  • V súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi utečencom z Ukrajiny bolo upravené  tlačivo žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Toto tlačivo je vyhotovené v jazyku slovenskom, ukrajinskom a anglickom (prílohy č. 2-4). Žiadosť na úrad nemusí byť podaná osobne, ale k žiadosti je vždy potrebné doložiť aj kópiu preukazu a k nahliadnutiu predložiť originál preukazu cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na obecnom úrade v Tušiciach. 
  • Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku (od 6 do 16 rokov), v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní. Zároveň upozorňujeme, že cudzinci vzhľadom na dočasnosť tejto situácie nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie a aktivačného príspevku k dávke.
  • Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb uvádzame, že za členov domácnosti sa budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

1.manžel/ manželka štátneho občana Ukrajiny,

2.maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

3.rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

V prípade maloletých detí, ktoré budú začlenené do okruhu posudzovaných osôb pre účely pomoci v hmotnej núdzi, budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“.  Za maloletého podáva vyhlásenie ku konaniu o dočasnom útočisku

  • zákonný zástupca (rodič)
  • súdom ustanovený opatrovník (starý rodič, dospelý súrodenec, blízky príbuzný, alebo inak  blízka osoba maloletého. Návrh na ustanovenie opatrovníka pre maloletú osobu, ktorá nie je na území SR v sprievode zákonného zástupcu  pomôže spísať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany.  
  • Spôsob výplaty je možný:

1. na účet v banke v SR alebo pobočke zahraničnej banky v SR

2. v hotovosti na adresu miesta pobytu (v tomto prípade dočasného útočiska)

V tejto súvislosti je potrebné usmerniť žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi, že v prípade, ak by došlo k zmene miesta pobytu a teda aj miesta výplaty, sú povinní o uvedenom informovať úrad.