Preskočiť na obsah

Miestne dane a poplatky – doručovanie rozhodnutí na rok 2023

Zverejnené 26.4.2023.

Kategória

Obec Tušice začala s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľností (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutia bude do domácností doručovať zamestnankyňa obce ako správcu týchto daní v pracovných dňoch vždy od 08.30 do 15:00 hod., a v sobotu v čase medzi 09.00 – 11.00 hod.

Rozhodnutie môže prevziať len osoba, ktorej je určené alebo iná osoba z domácnosti.

V záujme zvýšenia úspešnosti doručovania rozhodnutí je vhodné, zabezpečiť svojich psov.

Forma úhrady miestnych daní a poplatkov:

 • Internetbankingom, resp. prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
  Bankové spojenie pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov:
  Banka:   Prima banka, a. s.
  Číslo účtu:   SK60 5600 0000 0042 0547 3002
  BIC/SWIFT:   KOMASK2X
  Variabilný symbol:  uvedený v Rozhodnutí (číslo rozhodnutia)
  Konštantný symbol: 0558
 • v Pokladni OcÚ.

V prípade úhrady poplatku za komunálny odpad cez bankový účet, je potrebné si vyzdvihnúť nálepku na KUKA nádobu na OcÚ v čase úradných hodín.