Preskočiť na obsah

Oznámenie občanom obce – zámer (predzáhradky)

Zverejnené 20.7.2023.

Kategória

Oznámenie občanom obce – zámer

Potreba majetku obce a spôsoby nakladania s ním na jednotlivé účely závisí na zákonných povinnostiach obce a na poskytovanom rozsahu služieb  pre obyvateľov na celom území obce, ďalej na strategických a koncepčných prístupoch obce ako výhradnej kompetencii obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods.4 zákona o obecnom zriadení.

S ohľadom na uvedené skutočnosti disponuje obec neupotrebiteľným nehnuteľným  majetkom obce, ktorým sú tzv. predzáhradky pred rodinnými domami v intraviláne katastra Obce Tušice v jej  výlučnom vlastníctve. Za splnenia zákonných podmienok je Obec Tušice prístupná na ich majetkoprávne vysporiadanie za jednotne stanovenú cenu 1,20€/m2.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.6.2023 rokovalo o využití tohto majetku obcou, o skutočnom-reálnom užívaní týchto pozemkov občanmi a s poukazom na nerentabilnosť a neefektívnosť využívania týchto pozemkov bolo rozhodnuté, že za možnosti splnenia zákonných podmienok § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí v platnom znení môže byť tento nehnuteľný majetok odpredaný občanom – vlastníkom domových nehnuteľností.

Z uvedeného dôvodu Obec Tušice vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby v krátkom čase podali žiadosti na odkúpenie pozemkov – tzv. „predzáhradok“ adresovanú na horeuvedenú adresu a ideálne aby sa uzatvorili zmluvy do 31.10.2023 a to z dôvodu platnosti Zákona č. 137/2023 Z. z. novela zákona o majetku obcí a jeho účinnosti od 1.11.2023 (zložitejší prevod majetku obce).

Vzor žiadosti je prílohou tohto oznámenia a pre potreby jej posudzovania je potrebné vyplniť všetky požadované údaje záujemcov. Poznamenáva sa, že obecné zastupiteľstvo musí schváliť nielen samotný prevod konkrétnej nehnuteľnosti, ale aj podmienky tohto prevodu. Prípadné otázky k tomuto zámeru je možné odkonzultovať s pánom starostom na čísle 0911 235 351.

Možnosť odkúpenia predzáhradky budú mať iba tí občania, ktorým bude doručená pošta Obce.

V Tušiciach, 20.7.2023                                                          Ján Záhorský, starosta obce