Preskočiť na obsah

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Zverejnené 19.10.2022.

Kategória

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je:

 • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
 • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva. 

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky:

 • Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najskôr od pondelka 24. októbra a najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
 • Obec zverejní kontakt na zapisovateľa najneskôr v pondelok 24. októbra na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
 • Volič  týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
 • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
 • Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.
 • Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:
  Ing. Simona Paľová
  tel. 056/6495 714
  0910 713 244