Preskočiť na obsah

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji-správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
13. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júna 2024 − 3. júla 2024
Kategória

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Správa bude verejnosti prístupná po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty