Preskočiť na obsah

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030-správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
15. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu bude verejnosti prístupné po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty