Preskočiť na obsah

Pozemok registra C p.č. 145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2 v k.ú. Tušice