Preskočiť na obsah

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
10. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2023 − 15. júna 2023
Kategória

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy

Žiadne prílohy.