Preskočiť na obsah

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030- oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
2. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2023 − 15. júna 2023
Kategória

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 15.júna 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

Prílohy