Preskočiť na obsah

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja na roky 2022-2027 – 2030 – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 22. mája 2023
Kategória

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja na roky 2022-2027 -2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 22. mája 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja na roky 2022-2027 -2030“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2

Prílohy

Žiadne prílohy.