Preskočiť na obsah

Vodíková stratégia Košického kraja – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
2. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2023 − 16. júna 2023
Kategória

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 15 dní (do 16.júna 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja

Prílohy