Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní

ID: 02/01/2023 – ZIKRA s.r.o.

13.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ ZIKRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda 8, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 47652721

Prílohy

Popis

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 22/001/19 Dodatok č. 4

ID: 01/01/2023 – Prima banka Slovensko

11.1.2023

Začiatok účinnosti 11.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Municipálny úver – Superlinka

Súvisiace dokumenty

Zmluva o kontokorentnom úvere

Zmluva č. 220046 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

ID: 05/12/2022 – Environmentálny fond

726 442,00 €

5.1.2023

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH 726 442,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 04/12/2022 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

12.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Popis

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 03/12/2022 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

9.12.2022

Začiatok účinnosti 8.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o bežnom účte na dotáciu

ID: 02/12/2022 – Všeobecná úverová banka

9.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Popis

Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s., pre depozitné produkty,
Bežný účet má charakter osobitného účtu, ktorý je určený výlučne na príjem dotácií z prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z prostriedkov z fondov Európskej Únie v súvislosti s projektom „Vodovodná sieť Obce Tušice“, a na použitie týchto dotácií na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 01/12/2022 – Fúra s.r.o.

9.12.2022

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu

ID: 01/11/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

9.12.2022

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Výkon správy majetku spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka – miestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Tušice rozvodná sieť RAD322, rozvodná sieť RAD320.

Darovacia zmluva – protipovodňový vozík

ID: 03/10/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

D O H O D A č. 22/42/010/129

ID: 02/10/2022 – Ústredie práce

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Municipálny úver – Univerzál

ID: 01/10/2022 – Prima banka Slovensko

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Zmluva o úvere č. 22/018/22

Zmluva o poskytnutí NFP

ID: 03/09/2022 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

203 274,25 €

30.9.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.9.2022

Suma s DPH 203 274,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Popis

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy Tušice.

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku