Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Správa bude verejnosti prístupná po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Stratégia rozvoja cyklistickej dpravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

Súvisiace dokumenty

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja na roky 2022-2027 - 2030 - oznámenie o strategickom dokumente

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Správa bude verejnosti prístupná po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji | Enviroportál (enviroportal.sk)

Súvisiace dokumenty

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Správa bude verejnosti prístupná po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) | Enviroportál (enviroportal.sk)

Súvisiace dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu bude verejnosti prístupné po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

Súvisiace dokumenty

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 15.júna 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 15 dní (do 16.júna 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 22. mája 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Súvisiace dokumenty

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji-správa o hodnotení strategického dokumentu

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja na roky 2022-2027 -2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 22. mája 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja na roky 2022-2027 -2030“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2

Súvisiace dokumenty

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030-správa o hodnotení strategického dokumentu

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 21 dní (do 11. mája 2023).

Správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu sú prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do Oznámenia o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 30.marca 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Súvisiace dokumenty

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030-správa o hodnotení strategického dokumentu

Prílohy

Popis

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 30.marca 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Súvisiace dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)- správa o hodnotení strategického dokumentu