Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Obec Tušice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:                                    Obec Tušice
Adresa sídla:                          Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
Právna forma:                          Obec
Štatutárny zástupca:                MVDr. Ján Záhorský, starosta obce
IČO:                                        00 325 911
DIČ:2020 7426 58
Telefón:                                  056/ 64 95 714
E-mail:                                    ocutusice@stonline.sk
Web:                    www.obectusice.sk