Preskočiť na obsah

Samospráva

Obec Tušice bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obci t.j. v dňoch 23. a 24. novembra 1990. 

Právomoci a kompetencie obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky,
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v znení neskorších predpisov,
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samospráv spoločnosti. 

Obec Tušice

Tušice 130

072 02 Tušická Nová Ves

Tel.:056/64 95 714

Mobil: 0911 235 351

e-mail: ocutusice@obectusice.sk

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK60 5600 0000 0042 0547 3002

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE:

Orgánmi obce Tušice sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Tušice je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce Tušice je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Tušice, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.