Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Posúdenie občana na sociálne služby prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Obec Tušice vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na nasledovné sociálne služby:

 • zariadenie pre seniorov
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • opatrovateľská služba

Je potrebná: 

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti a sociálnu službu,
 • lekársky nález vyplnený obvodným lekárom,
 • kópie správ  a vyšetrení odborným lekárom nie staršie ako 6 mesiacov,
 • kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného, príp. invalidného dôchodku

Ako má postupovať občan:

Vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 11 žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ doručíte osobne alebo pošlete na adresu obce Tušice.

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan. K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. – nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.

 • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.
 • V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, v bode č. 10 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpísať sa (toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v tomto prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba. O zastupovaní v konaní a preberaní listových zásielok pozri časť „Informácia k preberaniu listových zásielok do vlastných rúk“)

2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu: Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves sa pristúpi k posudkovej činnosti. Sociálna pracovníčka obce za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Sociálna pracovníčka taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna pracovníčka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

Spôsoby nadobudnutia právoplanosti rozhodnutia: 

​A. občan súhlasí s výrokom rozhodnutia:

 • do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania do kancelárie Obecného úradu v Tušiciach, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves a sociálny pracovník vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“
 • po 30-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

B. občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:

 • z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť si podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť;
 • má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na príslušnom krajskom súde.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál) – žiadateľ posiela do zariadenia, ktoré mu poskytne sociálnu službu. K rozhodnutiu prikladá: Potvrdenie ošetrujúceho lekára o aktuálnom zdravotnom stave (bezinfekčnosť); kópiu Potvrdenia o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci rok (Sociálna poisťovňa) a Čestné vyhlásenie o majetku (overený podpis na matrike).

Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk: 

Listové zásielky (napr. výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších zmien a doplnkov, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorej sa má poskytovať sociálna služba):

 • na adresu jeho trvalého bydliska, alebo
 • na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava.

Pokiaľ účastník konania je maloletá osoba, alebo nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

 • zákonnému zástupcovi,
 • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok – táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),
 • osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu – táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),
 • opatrovníkovi – pokiaľ je účastník konania zbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

Potrebné dokumenty: 

– žiadosť o pridelenie súpisného čísla (dostupné na stránke www.obectusice.sk – Tlačivá)

– kópiu geometrického plánu spolu s kópiou zamerania adresného bodu (podľa zákona č. 125/2015, platného od 1.7.2015)

– kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti

– doklad preukazujúci vlastníctvo

Občan následne obdrží Oznámenie o pridelení súpisného čísla, ktoré následne je nutné zaniesť na Katastrálny úrad Michalovce. 

ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

Potrebné dokumenty: 

– žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy (dostupné na stránke www.obectusice.sk – Dokumenty – Vzory tlačív)

– rozhodnutie o odstránení stavby alebo doklad o odstránení stavby

– doklad preukazujúci vlastníctvo

V oboch prípadoch je lehota na vybavenie 30 dní. 

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (nájdete v časti Tlačivá – Stavebný úrad),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore.

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v časti Podateľňa tlačív – Stavebný úrad),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.

Overovanie podpisov a listín sa vykonáva na Obecnom úrade v Tušiciach počas úradných hodín.

OVEROVANIE PODPISOV:

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná a nesmie ju podpísať iná osoba. Pri overovaní podpisu sa občan podpisuje priamo pred pracovníkom Obecného úradu do osvedčovacej knihy. Pri overovaní podpisu občan preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom.  

Pri overení podpisu chorých a bezvládnych občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 056/6495 714.

Osvedčovacia doložka pravosti podpisu na listine obsahuje: 

 • meno a priezvisko osoby, ktorej podpis bol osvedčený
 • rodné číslo FO, ktorej podpis bol osvedčený
 • adresu trvalého pobytu FO, ktorej podpis bol osvedčený
 • údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný FO, ktorej podpis bol osvedčený
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
 • druh a číslo OP v čase osvedčovania
 • miesto a dátum osvedčenia

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz

Poplatok za overenie podpisu:

2 €/1 podpis

OVEROVANIE LISTÍN:

Overovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje pravosť a zhodu s predloženým originálom, ktorý je vždy potrebné predložiť spolu s platným občianskym preukazom. Za originál sa považuje aj osvedčená kópia. Pri overovaní sa overuje obsah listiny. Nie je možné overiť iba vybranú časť z celku samostatne. Je potrebné overiť celú listinu.

Potrebné doklady:

– originál listiny

– platný občiansky preukaz

Poplatok:

2 €/1 strana

Obecný úrad v Tušiciach neoveruje:

 • listiny v akomkoľvek cudzom jazyku a listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • kópie občianskych preukazov, pasov a iných dokladov
 • výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, z listov vlastnístva, z identifikácie parciel a pod.
 • rozhodnutia (súdne, stavebné, …)
 • výpis z registra trestov
 • v prípade, že nemožno porovnať odpis listiny s predloženou kópiou
 • v prípade, že sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný do 31. januára toho zdaňovacieho roka, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podať na predpísanom tlačive podľa druhu priznania:

 • Priznanie – ak daňovník podáva obci daňové priznanie prvýkrát
 • Čiastkové – ak daňovník už podal daňové priznanie, ale vnizkla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, …)
 • Opravné – ak daňovník opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania
 • Dodatočné – ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do 4 rokov od konca roka

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik/zánik daňovej povinnosti. 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. 

Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane: 

5 €/1 pes a kalendárny rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo PO, ktorá na území obce podniká. 

Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stanovuje pre:

a) fyzické osoby – obyvateľov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku:

 • 0,0328 € na osobu a kalendárny deň (12 €/1 osoba/26 vývozov/kalendárny rok)

b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku:

 • 0,015 €/liter komunálneho odpadu pri 110 l nádobe (42,90 €/ 26 vývozov/kalendárny rok)

Pôvodca odpadu je povinný triediť komunálny odpad do zberných nádob na to určených. Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečujú pôvodcovia odpadu na vlastné náklady.

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad je možné zakúpiť si priamo na obecnom úrade, pri znehodnotení nádoby alebo jej strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoby musí byť v súlade s týmto VZN ako aj s požiadavkami zberovej spoločnosti.

Počet zberných nádob je určený na počet osôb , pričom max. 4 osoby v domácnosti majú nárok na 1 zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 4 členov má nárok na ďalšiu zbernú nádobu, ktorú si zabezpečí na vlastné náklady.

V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi vrece na odpad s označením zberovej spoločnosti v cene určenej zberovou spoločnosťou 2,27 €.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje:

 • pre poplatníkov v zmysle § 77 ods. 2 písm. a), b) a c) vo výške 0,020 €/kg.

Legislatíva: 

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE K PRVÉMU VYDANIU OBČIANSKEHO PREUKAZU: 

– o vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba. Ako rodič najskôr do 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15 roku veku občana. 

Potrebné doklady:

– originál rodného listu (k nahliadnutiu)

Následne po vydaní potvrdenia na OÚ si občan môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu na OR PZ. 

Poplatok: 

bez poplatku

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT/PRECHODNÝ POBYT:

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR (dieťa do 18 rokov – zákonný zástupca predloží kópiu rodného listu)

– doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy nie starší ako 3 mesiace

– písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

 • tento súhlas sa nevyžaduje:
 1. ak ide o vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ak ide o občana, ktorý ma zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3. ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 4. ak ide o nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu na dobu neurčitú
 5. ak vlastník, všetci spoluvlastníci alebo nájomca potvrdí svojim podpisom na PRIHLASOVACOM LÍSKU NA TRVALÝ POBYT súhlas s prihlásením osobne pred zamestnancom ohlasovne. 

Po prihlásení k trvalému pobytu na Obecnom úrade je občan povinný vybaviť si občiansky preukaz na OR PZ v MI a nahlásiť túto zmenu aj na iné úrady.

Občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje. Túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad. 

Poplatok:

bez poplatku

Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava. 

Občan má právo nahlásiť prechodný pobyt  na príslušný Obecný úrad. Nahlási miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu, ktorú si stanoví občan. Po uplynutí doby, pobyt zaniká automaticky, no občan môže počas doby prechodného pobytu tento pobyt kedykoľvek zrušiť. 

Poplatok: 

bez poplatku

POTVRDENIE O TRVALOM/PRECHODNOM POBYTE:

Potvrdenie o TP alebo PP vystavuje Obecný úrad občanovi na základe jeho ústnej alebo písomnej žiadosti

Potrebné doklady: 

– platný občiansky preukaz (občan v zastúpení, predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom)

Poplatok:

5 €

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA ŽIADOSŤ OBČANA: 

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (tlačivo nájdete v časti Dokumenty – Vzory tlačív) občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu), ak návrh na zrušenie trvalého pobytu predkladá iba jeden zo spoluvlastníkov, je potrebné k návrhu doložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom,
 • ak budova zanikla.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení skladu zo Správy katastra (nie výpis zo stránky www.katasterportal.sk),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Hlásenie občana k trvalému pobytu

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • v prípade že sa prihlasuje k trvalému pobytu iná osoba ako vlastník (v prípade neprítomnosti vlastníkov je potrebné predložiť ich osvedčené podpisy na Súhlase s prihlásením sa na trvalý pobyt).

Občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu NEODHLASUJE! Túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu náš Obecný úrad.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • bez poplatku

Následne po vyhotovení dokladov na Obecnom úrade, si občan požiada o prvý občiansky preukaz na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Hlásenie občana k prechodnému pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava ak má trvať viac ako 90 dní.

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • v prípade že sa prihlasuje k prechodnému pobytu iná osoba ako vlastník (v prípade neprítomnosti vlastníkov je potrebné predložiť ich osvedčené podpisy na Súhlase s prihlásením sa na prechodný pobyt).

Ohlasovňa je povinná doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • bez poplatku

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potrebujete:

 • platný občiansky preukaz,
 • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • správny poplatok 5,00 €
 • pri vydaní prvého občianskeho preukazu bez poplatku

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, je miestom nového trvalého pobytu občana OBEC.

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace,
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi,
 • potvrdenie o súhlase so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov (vyžaduje sa, ak sa niektorí z vlastníkov nedostaví osobne na Ohlasovňu).

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu sa občanovi oznamuje na Úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.