Preskočiť na obsah

Miestne dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný do 31. januára toho zdaňovacieho roka, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podať na predpísanom tlačive podľa druhu priznania:

  • Priznanie – ak daňovník podáva obci daňové priznanie prvýkrát
  • Čiastkové – ak daňovník už podal daňové priznanie, ale vnizkla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, …)
  • Opravné – ak daňovník opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania
  • Dodatočné – ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do 4 rokov od konca roka

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik/zánik daňovej povinnosti. 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. 

Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane: 

5 €/1 pes a kalendárny rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo PO, ktorá na území obce podniká. 

Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stanovuje pre:

a) fyzické osoby – obyvateľov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku:

  • 0,0328 € na osobu a kalendárny deň (12 €/1 osoba/26 vývozov/kalendárny rok)

b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku:

  • 0,015 €/liter komunálneho odpadu pri 110 l nádobe (42,90 €/ 26 vývozov/kalendárny rok)

Pôvodca odpadu je povinný triediť komunálny odpad do zberných nádob na to určených. Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečujú pôvodcovia odpadu na vlastné náklady.

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad je možné zakúpiť si priamo na obecnom úrade, pri znehodnotení nádoby alebo jej strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoby musí byť v súlade s týmto VZN ako aj s požiadavkami zberovej spoločnosti.

Počet zberných nádob je určený na počet osôb , pričom max. 4 osoby v domácnosti majú nárok na 1 zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 4 členov má nárok na ďalšiu zbernú nádobu, ktorú si zabezpečí na vlastné náklady.

V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi vrece na odpad s označením zberovej spoločnosti v cene určenej zberovou spoločnosťou 2,27 €.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje:

  • pre poplatníkov v zmysle § 77 ods. 2 písm. a), b) a c) vo výške 0,020 €/kg.

Legislatíva: 

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.