Preskočiť na obsah

Pozemok registra C p.č. 141 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2 v k.ú. Tušice