Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciám

Postup pri poskytovaní informácií upravuje zákon č. 211/200 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje Obec Tušice počas pracovných dní v čase úradných hodín

Povinná osoba: obec Tušice je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Žiadateľ: každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať:

 • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená (obec Tušice);
 • kto žiadosť podáva – teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
 • adresa pobytu alebo sídlo;
 • ktorých informácií sa žiadosť týka;
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom, …)

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti obec Tušice bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil. 

Lehota na vybavenie žiadosti:

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme.
 2. V prípade, ak zo závažných technických dôvodov nie je možné vybaviť žiadosť v lehote podľa ods. 1 tohto článku, môže sa lehota predlžiť o ďalších 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepecké písmo)
 3. Predlženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 4. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnené informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie

Rozhodnutie: 

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 

Odvolanie: 

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
 • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť

Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva. 

Nesprístupňujú sa:

Informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné zahrnúť pod § 11 ods. 1 zákona. 

Možnosť podávania žiadosti o sprístupnenie informácií:

 • e-mailom na adrese: ocutusice@obectusice.sk
 • prostredníctvom elektronickej schránky na adrese: www.slovensko.sk
 • ústne v pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek zamestnanca obce
 • písomne:
  • poštou na adresu: Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
  • osobne priniesť do podateľne obce v sídle OcÚ