Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov občanov obce, resp. dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:        Obec Tušice            www.obectusice.sk

sídlo:                           Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

IČO: 00325911           DIČ: 2020742658, neplatca DPH         

štatutár:                     MVDr. Ján Záhorský – starosta,  

tel:   056/6495714           

email:                         ocutusice@obectusice.sk

Prevádzka:                Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

 1. Dotknutou osobou sa považuje: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, žiadateľ, jubilant, účastník podujatia, volajúci, či užívateľ webstránok.
 2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje, je spomenutá v obecnom rozhlase, obecných novinách a/alebo si prezerá www.obectusice.sk, prechádza cez obec, je účastník podujatia organizovného prevádzkovateľom sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi a/alebo prevádzkovateľ má oprávnený záujem so spracúvaním svojich osobných údajov dotknutých osôb.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č.70/2018, účinná od 01.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu voči dotknutým osobám.
 4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:
 1. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:
 • kamerový záznam min. 14 dní,
 • žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 31 dní,
 • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,

až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
 2. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc. sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
 3. Práva dotknutej osoby:
 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 1. ŽIADOSŤ: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať Žiadosť Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel. č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti (viď Formulár na stiahnutie) musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu.
 2. ZODPOVEDNÁ OSOBA: Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania so Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada ZODPOVEDNÁ OSOBA, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
  E-mail: zodpovednaosoba@zmena8.me,
  korešpondenčná adresa:
  ZmeNa 8, s.r.o.,
  Božčice 28,
  07662 Parchovany.
 3. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.
  Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov,
  adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk
  Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/sk/legislativa-metodiky/legislativa-judikatura/.
 4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.
 5. Tieto aktualizované pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 10.3.2024

V obci Tušice, dňa 10.3.2024                               Ján Záhorský – starosta obce