Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľov

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE K PRVÉMU VYDANIU OBČIANSKEHO PREUKAZU: 

– o vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba. Ako rodič najskôr do 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15 roku veku občana. 

Potrebné doklady:

– originál rodného listu (k nahliadnutiu)

Následne po vydaní potvrdenia na OÚ si občan môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu na OR PZ. 

Poplatok: 

bez poplatku

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT/PRECHODNÝ POBYT:

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR (dieťa do 18 rokov – zákonný zástupca predloží kópiu rodného listu)

– doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy nie starší ako 3 mesiace

– písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

 • tento súhlas sa nevyžaduje:
 1. ak ide o vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ak ide o občana, ktorý ma zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3. ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 4. ak ide o nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu na dobu neurčitú
 5. ak vlastník, všetci spoluvlastníci alebo nájomca potvrdí svojim podpisom na PRIHLASOVACOM LÍSKU NA TRVALÝ POBYT súhlas s prihlásením osobne pred zamestnancom ohlasovne. 

Po prihlásení k trvalému pobytu na Obecnom úrade je občan povinný vybaviť si občiansky preukaz na OR PZ v MI a nahlásiť túto zmenu aj na iné úrady.

Občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje. Túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad. 

Poplatok:

bez poplatku

Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava. 

Občan má právo nahlásiť prechodný pobyt  na príslušný Obecný úrad. Nahlási miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu, ktorú si stanoví občan. Po uplynutí doby, pobyt zaniká automaticky, no občan môže počas doby prechodného pobytu tento pobyt kedykoľvek zrušiť. 

Poplatok: 

bez poplatku

POTVRDENIE O TRVALOM/PRECHODNOM POBYTE:

Potvrdenie o TP alebo PP vystavuje Obecný úrad občanovi na základe jeho ústnej alebo písomnej žiadosti

Potrebné doklady: 

– platný občiansky preukaz (občan v zastúpení, predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom)

Poplatok:

5 €

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA ŽIADOSŤ OBČANA: 

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (tlačivo nájdete v časti Dokumenty – Vzory tlačív) občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu), ak návrh na zrušenie trvalého pobytu predkladá iba jeden zo spoluvlastníkov, je potrebné k návrhu doložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom,
 • ak budova zanikla.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení skladu zo Správy katastra (nie výpis zo stránky www.katasterportal.sk),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.