Preskočiť na obsah

Účtovná závierka k 31.12.2016 – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky